ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
Aici gasiti analizele medicale grupate pe categorii precum si detalii generale si specifice pentru categoriile respective.
Selectati o categorie din lista de mai jos:

Dictionar de medicamente online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dictionar medical online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puteti trimite articole cu tema medicala la
adresa de email

Solutie antistress!
Construieste poduri :)

Joc, Construieste podul, Cargo Bridge

Prinde pisica neagra :)
Prinde pisica neagra- Chat Noir - Flash game

Dictionar de medicamente online

Cauta medicamente alfabetic:

METOSUCCINAT SANDOZ 47 5 MG < Medicamente care incep cu litera M < Dictionar Medicamente

METOSUCCINAT SANDOZ 47,5 mg  -  METOSUCCINATUM  =  METOPROROL 

1.      DENUMIREA COMERCIALÃ A MEDICAMENTULUI

MetoSuccinat Sandoz 47,5 mg, comprimate filmate cu eliberare modificatã

 
2.      COMPOZIÞIA CALITATIVÃ ªI CANTITATIVÃ
Un comprimat filmat cu eliberare modificatã conþine succinat de metoprolol 47,5 mg, echivalent cu
tartrat de metoprolol 50 mg.
 
Excipienþi: zahãr, lactozã, glucozã. etc 
 
3.      FORMA FARMACEUTICÃ
 
Comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Comprimate filmate, oblongi, de culoare albã, cu un ºanþ de divizare pe ambele feþe.
 
4.      DATE CLINICE
 
4.1    Indicaþii terapeutice
 
- Hipertensiune arterialã.
- Anginã pectoralã.
- Tahicardie, în special tahicardie supraventricularã.
- Tratament de întreþinere dupã infarct miocardic.
- Sindrom cardiac hiperkinetic.
- Profilaxia migrenei.
- Insuficienþã cardiacã cronicã stabilã uºoarã pânã la moderatã, cu funcþie redusã a ventriculului stâng (fracþia de ejecþie ≤ 40%,) ca adjuvant la tratamentul standard cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) ºi diuretice ºi, dacã este necesar, cu glicozizi digitalici (pentru informaþii suplimentare vezi pct. 5.1).
 
4.2    Doze ºi mod de administrare
 
Comprimatele cu succinat de metoprolol se administreazã o datã pe zi, de preferat la micul dejun. Comprimatele se înghit întregi sau divizate, fãrã a fi mestecate sau sfãrâmate. Comprimatele se administreazã cu apã (cel puþin o jumãtate de pahar).
 
Dozarea se realizeazã în conformitate cu urmãtoarele recomandãri:
 
Hipertensiune arterialã
La pacienþii cu hipertensiune uºoarã pânã la moderatã, doza recomandatã este de 47,5 mg succinat de metoprolol o datã pe zi. Dacã este necesar, doza poate fi crescutã pânã la 95-190 mg succinat de metoprolol zilnic sau se poate asocia un alt antihipertensiv.
Anginã pectoralã
Doza recomandatã este de 47,5 mg-190 mg succinat de metoprolol o datã pe zi. Dacã este necesar, se poate asocia un alt medicament pentru tratamentul bolii coronariene.
 
Tahicardie
Doza recomandatã este de 47,5-190 mg succinat de metoprolol o datã pe zi.
 
Tratament de întreþinere dupã infarct miocardic
Doza recomandatã este de 95-190 mg succinat de metoprolol o datã pe zi.
 
Sindrom cardiac hiperkinetic
Doza recomandatã este de 47,5-190 mg succinat de metoprolol o datã pe zi.
 
Profilaxia migrenei
Doza recomandatã este de 95-190 mg succinat de metoprolol o datã pe zi. De obicei, o dozã de 95 mg succinat de metoprolol pe zi este eficace. În funcþie de sensibilitatea individualã, doza poate varia în intervalul menþionat mai sus.
 
Insuficienþã cardiacã cronicã stabilã uºoarã pânã la moderatã cu funcþie redusã a ventriculului stâng
La pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã stabilã controlatã cu alte tratamente pentru insuficienþã cardiacã, doza de succinat de metoprolol variazã individual. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa NYHA III-IV doza iniþialã recomandatã este de 11,88 mg succinat de metoprolol o datã pe zi în prima sãptãmânã. Doza poate fi crescutã pânã la 23,75 mg succinat de metoprolol pe zi în a doua sãptãmânã. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa NYHA II doza iniþialã recomandatã este de 23,75 mg succinat de metoprolol o datã pe zi, în primele douã sãptãmâni. Dupã primele douã sãptãmâni de tratament se recomandã dublarea dozei. Doza se creºte în fiecare sãptãmânã pânã la valoarea de 190 mg succinat de metoprolol pe zi sau pânã la doza maximã toleratã. În cazul tratamentului pe termen lung, doza þintã trebuie stabilitã la 190 mg succinat de metoprolol pe zi sau la doza maximã toleratã. Se recomandã ca medicul curant sã fie familiarizat cu tratamentul insuficienþei cardiace stabile. Dupã fiecare creºtere a dozei, starea clinicã a pacientului trebuie supravegheatã cu atenþie. Dacã apare o scãdere a tensiunii arteriale, poate fi necesarã reducerea dozei celorlalte medicamente administrate concomitent. O scãdere a tensiunii arteriale nu reprezintã neapãrat un impediment pentru utilizarea de metoprolol pe termen lung, însã doza trebuie redusã pânã când starea pacientului se stabilizeazã.
 
Insuficienþã renalã
Nu este necesarã ajustarea dozei.
 
Insuficienþã hepaticã
La pacienþii cu insuficienþã hepaticã severã, de exemplu în tratamentul pacienþilor cu ºunt porto-cav, trebuie luatã în considerare reducerea dozei (vezi pct. 5.2 Proprietãþi farmacocinetice).
 
Pacienþi vârstnici
Nu sunt disponibile date suficiente privind utilizarea succinatului de metoprolol la pacienþii cu vârsta peste 80 ani. Doza trebuie crescutã cu prudenþã.
 
Copii ºi adolescenþi
Experienþa este limitatã privind administrarea de succinat de metoprolol la copii ºi adolescenþi.
 
4.3    Contraindicaþii
 
Hipersensibilitate la succinatul de metoprolol, la alte beta-blocante sau la oricare dintre excipienþi.
Bloc atrio-ventricular de gradul II sau III.
Insuficienþã cardiacã netratatã (edem pulmonar, disfuncþie circulatorie sau hipotensiune arterialã) ºi tratament permanent sau intermitent care creºte contractilitatea miocardului (agoniºti de receptori beta-adrenergici).
Bradicardie sinusalã manifestã clinic (puls < 50/min).
Sindrom de sinus bolnav.
ªoc cardiogen.
Arteriopatii periferice severe.
Hipotensiune arterialã (tensiune arterialã sistolicã < 90 mmHg).
Acidozã metabolicã.
Astm bronºic sever sau bronhopneumopatie cronicã obstructivã.
Utilizare concomitentã de inhibitori de monoaminooxidazã - MAO (alþii decât inhibitori MAO-B).
 
Metoprololul nu trebuie administrat la pacienþii la care se suspecteazã un infarct miocardic acut ºi care prezintã frecvenþa cardiacã < 45 bãtãi/min, un interval PQ > 0,24 secunde sau o tensiune arterialã sistolicã < 100 mmHg.
 
În plus, metoprolol nu trebuie utilizat la pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi cu tensiune sistolicã în mod repetat sub 100 mmHg (sunt necesare investigaþii înainte de tratament).
 
Este contraindicatã administrarea intravenoasã concomitentã de blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamilului sau diltiazemului sau de alte antiaritmice (cum ar fi disopiramida) (excepþie: secþiile de terapie intensivã).
 
4.4    Atenþionãri ºi precauþii speciale pentru utilizare
 
Beta-blocantele trebuie utilizate cu precauþie la pacienþii cu astm bronºic. Dacã un pacient cu astm bronºic utilizeazã un agonist beta2-adrenergic (sub formã de comprimat sau inhalant), la iniþierea tratamentului cu metoprolol, doza agonistului beta2- adrenergic trebuie verificatã ºi, dacã este necesar, crescutã. Comprimatele cu eliberare modificatã cu metoprolol acþioneazã asupra receptorilor  betaadrenergiciîntr-o mãsurã mai micã decât formele farmaceutice obiºnuite de comprimate cu beta-blocante beta1-selective.
 
Metoprololul poate influenþa negativ echilibrul tratamentului diabetului zaharat ºi poate masca simptomele de hipoglicemie. Riscul de afectare a metabolismului carbohidraþilor sau de mascare a simptomelor de hipoglicemie este mai mic dacã se folosesc comprimate de metoprolol cu eliberare modificatã decât dacã se folosesc comprimatele obiºnuite cu beta-blocante beta1-selective ºi în mod cert mai mic dacã se folosesc beta-blocante neselective.
 
Tulburãrile de conducere atrio-ventricularã pot fi agravate ocazional în timpul tratamentului cu metoprolol (posibil bloc atrio-ventricular).
 
Metoprololul poate agrava simptomele bolilor vasculare periferice, din cauza efectului antihipertensiv.
 
Dacã metoprololul se prescrie la pacienþii cu feocromocitom, trebuie utilizat în prealabil ºi concomitent un alfa-blocant.
 
Tratamentul cu succinat de metoprolol poate masca simptomele de tireotoxicozã.
 
Înainte de o intervenþie chirurgicalã, anestezistul trebuie informat dacã pacientul foloseºte beta-blocante. Nu se recomandã întreruperea administrãrii de beta-blocant pe durata intervenþiei chirurgicale.
 
Tratamentul cu un beta-blocant nu trebuie întrerupt brusc. Dacã tratamentul trebuie întrerupt, acest lucru trebuie fãcut treptat, în funcþie de posibilitãþi, de-a lungul unei perioade de cel puþin douã sãptãmâni, în cadrul cãreia doza urmeazã a fi înjumãtãþitã treptat pânã când se ajunge la cea mai micã dozã de jumãtate de comprimat cu eliberare modificatã de 23,75 mg succinat de metoprolol (= 11,875 mg succinat de metoprolol, echivalent cu 12,5 mg tartrat de metoprolol). Aceastã dozã finalã trebuie utilizatã timp de cel puþin patru zile înainte de întreruperea definitivã a tratamentului. Dacã pacientul prezintã simptome, doza trebuie scãzutã mai lent. Încetarea bruscã a tratamentului cu beta-blocante poate exacerba insuficienþa cardiacã ºi poate creºte riscul de infarct miocardic ºi moarte subitã.
 
Ca ºi în cazul altor beta-blocante, administrarea de metoprolol poate creºte sensibilitatea la alergeni ºi severitatea reacþiilor anafilactice. Tratamentul cu adrenalinã nu are întotdeauna efectul terapeutic dorit când se administreazã concomitent cu succinatul de metoprolol (vezi pct. 4.5).
 
Beta-blocantele pot agrava psoriazisul sau pot favoriza apariþia acestuia.
 
Nu existã experienþã clinicã suficientã privind administrarea metoprololului la pacienþii cu insuficienþã cardiacã asociatã cu:
- insuficienþã cardiacã instabilã (clasa NYHA IV)
- infarct miocardic acut sau anginã pectoralã instabilã în ultimele 28 zile
- insuficienþã renalã
- insuficienþã hepaticã
- pacienþi cu vârsta peste 80 ani
- pacienþi cu vârsta sub 40 ani
- boli valvulare cu rãsunet hemodinamic
- cardiomiopatie hipertroficã obstructivã
- în timpul sau dupã intervenþii chirurgicale pe cord, trataþi cu 4 luni anterior cu succinat de metoprolol.
 
Atenþionãri
Pacienþii cu probleme ereditare rare de intoleranþã la galactozã, deficienþã de lactazã Lapp sau malabsorbþie de glucozã-galactozã, intoleranþã la fructozã sau insuficienþã de zaharozã-izomaltozã nu trebuie sã ia acest produs medicamentos.
Sportivi
Metoprololul poate sã determine o reacþie pozitivã în cadrul testelor pentru controlul antidoping.
Excipienþi
Deoarece medicamentul conþine lactozã, este contraindicat la bolnavii cu afecþiuni ereditare rare de intoleranþã la galactozã, deficit de lactazã Lapp sau malabsorbþie la glucozã-galactozã.
Deoarece medicamentul conþine zahãr este contraindicat la bolnavii cu afecþiuni ereditare de intoleranþã la fructozã sau sindrom de malabsorbþie la glucozã-galactozã.
Deoarece medicamentul conþine glucozã, este contraindicat la bolnavii cu malabsorbþie la glucozã-galactozã.
 
4.5    Interacþiuni cu alte medicamente ºi alte forme de interacþiune
 
Interacþiuni farmacodinamice
Dacã la un pacient se administreazã blocante ale ganglionilor simpatici în asociere cu alte beta-blocante (de exemplu, picãturi oftalmice) sau inhibitori de MAO, starea clinicã a acestuia trebuie supravegheatã atent.
 
Dacã tratamentul cu clonidinã trebuie întrerupt, în cazul administrãrii clonidinei concomitent cu metoprolol, beta-blocantul trebuie întrerupt cu câteva zile înaintea întreruperii administrãrii clonidinei.
 
În cazul în care metoprololul se administreazã concomitent cu blocante ale canalelor de calciu de tipul verapamilului sau diltiazemului sau cu antiaritmice, pacientul trebuie monitorizat pentru evidenþierea oricãror efecte inotrop- ºi cronotrop- negative. Blocantele canalelor de calciu de tipul verapamilului, nu trebuie administrate intravenos la pacienþii trataþi cu beta-blocante.
 
Antiaritmicele din clasa I: antiaritmicele din clasa I ºi  blocantele receptorilor beta-adrenergici prezintã efecte inotrop negative cumulate, care pot determina reacþii adverse hemodinamice severe la pacienþii cu insuficienþã ventricularã stângã. Administrarea asociatã trebuie evitatã ºi în caz de sindrom de sinus bolnav ºi în tulburãri de conducere atrio-ventricularã . Interacþiunea a fost studiatã cel mai bine pentru disopiramidã.
 
La pacienþii care utilizeazã beta-blocante, anestezicele inhalatorii potenþeazã efectul bradicardizant al beta-blocantelor.
 
Metoprolol poate potenþa efectul medicamentelor hipotensoare administrate concomitent.
 
Dacã se administreazã metoprolol concomitent cu noradrenalinã, adrenalinã sau alte simpatomimetice, este posibilã creºterea importantã a tensiunii arteriale.
 
Dupã administrarea concomitentã de metoprolol cu rezerpinã, alfa-metildopa, clonidinã, guanfacinã ºi glicozizi digitalici poate sã aparã bradicardie ºi scãderea conductibilitãþii intracardiace.
 
Pacienþii trataþi concomitent cu alte blocante beta-adrenergici (de exemplu, picãturi oftalmice care conþin timolol) trebuie monitorizaþi atent.
 
Succinatul de metoprolol poate reduce simptomele hipoglicemiei, în special tahicardia. Blocantele receptorilor beta-adrenergici pot inhiba eliberarea de insulinã la pacienþii cu diabet zaharat de tip 2. Trebuie efectuate controale regulate ale glicemiei, iar tratamentul antidiabetic (insulinã ºi antidiabetice orale) trebuie ajustat în mod corespunzãtor.
 
Administrarea concomitentã cu indometacin sau alt inhibitor al sintezei de prostaglandine poate reduce efectul antihipertensiv al beta-blocantelor.
 
Când, în anumite cazuri, se administreazã adrenalinã unui pacient tratat cu beta-blocante, beta-blocantele cardioselective influenþeaza negativ controlul tensiunii arteriale mult mai puþin decât beta-blocantele neselective.
 
La pacienþii trataþi cu beta-blocante, efectul adrenalinei în tratarea reacþiilor anafilactice poate fi influenþat negativ (vezi ºi pct. 4.4 Atenþionãri ºi precauþii speciale).
 
Interacþiuni farmacocinetice
Substanþele care induc sau inhibã enzimele hepatice pot afecta concentraþia plasmaticã de metoprolol. Rifampicina scade, iar cimetidina, alcoolul etilic ºi hidralazina pot creºte concentraþia plasmaticã de metoprolol. Metoprololul este metabolizat în principal, dar nu exclusiv, de cãtre sistemul enzimatic al citocromul (CYP) 2D6 hepatic (vezi ºi pct. 5.2). Substanþele cu efecte inhibitorii asupra CYP 2D6, cum ar fi inhibitorii selectivi ai recaptãrii serotoninei, precum paroxetina, fluoxetina ºi sertralinul, difenhidramina, hidroxiclorochina, celecoxibul, terbinafina, neurolepticele (de exemplu clorpromazinã, triflupromazinã, clorprotixen) ºi posibil propafenona pot creºte concentraþiile plasmatice de metoprolol.
 
Pentru amiodaronã ºi chinidinã (aritmice) s-a raportat ºi un efect inhibitor asupra citocromului CYP 2D6.
 
Eliminarea altor medicamente poate fi redusã din cauza administrãrii metoprololului (de exemplu, lidocaina).
 
4.6    Sarcina ºi alãptarea
 
Sarcina:
În absenþa studiilor controlate privind administrarea de metoprolol la femeile gravide, metoprolol poate fi folosit în timpul sarcinii numai dacã beneficiile pentru mamã depãºesc riscurile pentru embrion/fãt.
 
Beta-blocantele determinã scãderea perfuziei placentei ºi pot provoca moartea fãtului ºi naºtere prematurã. Dupã administrarea timp îndelungat a succinatului de metoprolol la femeile gravide cu hipertensiune arterialã uºoarã ºi moderatã s-a observat întârzierea creºterii intrauterine. S-a raportat cã beta-blocantele determinã un travaliu prelungit ºi bradicardie la fãt ºi la nou-nãscut. De asemenea, s-a raportat la nou-nãscut hipoglicemie, hipotensiune arterialã, creºterea bilirubinemiei ºi împiedicarea rãspunsului la anoxie. Tratamentul cu metoprolol trebuie întrerupt cu 48-72 ore înainte de data probabilã a naºterii. Dacã nu este posibil, nou-nãscutul trebuie þinut sub supraveghere timp de 48-72 ore dupã naºtere pentru evidenþierea eventualelor semne ºi simptome de blocare beta-adrenergicã (de exemplu, complicaþii cardiace ºi pulmonare).
 
Beta-blocantele nu au prezentat potenþial teratogen la animale, dar s-a observat un flux sanguin ombilical redus, întârzierea dezvoltãrii, reducerea osificãrii ºi o incidenþã crescutã de moarte fetalã ºi postnatalã.
 
Alãptare
Metoprololul se concentreazã în laptele matern în cantitãþi de aproximativ trei ori mai mari decât cele plasmatice materne. Deºi riscul de reacþii adverse asupra sugarului pare a fi redus dupã dozele terapeutice de medicament (excepþie la persoanele cu metabolizare lentã), sugarul trebuie þinut sub supraveghere pentru evidenþierea semnelor de blocare beta-adrenergicã.
 
4.7    Efecte asupra capacitãþii de a conduce vehicule ºi de a folosi utilaje
 
Înainte de a conduce un vehicul sau de a folosi utilaje, pacientul trebuie informat de modul în care metoprololul îl afecteazã, deoarece poate apãrea ameþealã sau obosealã în timpul tratamentului cu metoprolol. Aceste efecte pot fi exacerbate de utilizarea concomitentã cu etanol sau dupã înlocuirea medicamentului.
 
4.8    Reacþii adverse
 
În general, reacþiile adverse sunt uºoare ºi tranzitorii. Reacþiile adverse enumerate mai jos au apãrut în cadrul studiilor clinice sau în timpul utilizãrii clinicã, în principal dupã utilizarea de comprimate cu tartrat de metoprolol. În multe cazuri, nu a fost confirmatã o relaþie cauzalã cu metoprololul.
 
Tulburãri hematologice ºi limfatice
Foarte rare (<1/10.000), incluzând cazuri izolate: trombocitopenie, leucopenie
 
Tulburãri endocrine
Rare (>1/10.000, <1/1000): activarea diabetului zaharat latent
 
Tulburãri metabolice ºi de nutriþie
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): creºtere în greutate
 
Tulburãri psihice
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): depresie, tulburãri de concentrare, somnolenþã sau insomnie, coºmaruri
Rare (>1/10.000, <1/1000): nervozitate, agitaþie
Foarte rare (<1/10.000), incluzând cazuri izolate: amnezie totalã sau parþialã, confuzie, halucinaþii, tulburãri de personalitate (de exemplu, tulburãri de dispoziþie)
 
Tulburi ale sistemului nervos
Frecvente (>1/100, <1/10): ameþealã, cefalee
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): parestezii
 
Tulburãri oculare
Rare (>1/10.000, <1/1000): tulburãri de vedere, xeroftalmie sau senzaþie de iritaþie ocularã, conjunctivite
 
Tulburãri acustice ºi vestibulare
Foarte rare ( <1/10.000), incluzând cazuri izolate: tinitus, tulburãri de auz
 
Tulburãri cardiace
Frecvente (>1/100, <1/10): bradicardie, tulburãri de echilibru (foarte rar asociate cu sincopã), palpitaþii
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): agravarea temporarã a simptomelor de insuficienþã cardiacã, bloc atrio-ventricular de gradul I, dureri precordiale
Rare (>1/10.000, <1/1000): tulburãri funcþionale cardiace, aritmii, tulburãri de conducere intracardiacã
Tulburãri vasculare
Foarte frecvente (>1/10): scãderea accentuatã a tensiunii arteriale ºi hipotensiune ortostaticã, foarte rar asociatã cu sincopã
Frecvente (>1/100, <1/10): mâini ºi picioare reci
Foarte rare ( <1/10.000), incluzând cazuri izolate: necrozã la pacienþii cu tulburãri vasculare periferice severe, agravarea claudicaþiei intermitente sau a sindromului Raynaud
 
Tulburãri respiratorii, toracice ºi mediastinale
Frecvente (>1/100, <1/10): dispnee la efort
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): bronhospasm
Rare (>1/10.000, <1/1000): rinite
 
Tulburãri gastro-intestinale
Frecvente (>1/100, <1/10): greaþã, dureri abdominale, diaree, constipaþie
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): vãrsãturi
Rare (>1/10.000, <1/1000): xerostomie
Foarte rare ( <1/10.000) incluzând cazuri izolate: tulburãri de gust
 
Tulburãri hepatobiliare
Foarte rare ( <1/10.000) incluzând cazuri izolate: hepatite
Rare (>1/10.000, <1/1000): valori anormale ale testelor funcþionale hepatice
 
Afecþiuni cutanate ºi ale þesutului subcutanat
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): erupþii cutanate (erupþii asemãnãtoare psoriazisului ºi leziuni distrofice cutanate), transpiraþie excesivã
Rare (>1/10.000, <1/1000): cãderea pãrului
Foarte rare ( <1/10.000), incluzând cazuri izolate: reacþii de fotosensibilitate, agravarea psoriazisului, apariþia psoriazisului, modificãri cutanate de tip psoriazis
 
Tulburãri musculo-scheletice ºi ale þesutului conjunctiv
Frecvente (>1/100, <1/10): spame musculare
Foarte rare ( <1/10.000), incluzând cazuri izolate: artralgii, slãbiciune muscularã
 
Tulburãri ale aparatului genital ºi sânului
Rare (>1/10.000, <1/1000): impotenþã ºi alte tulburãri de dinamicã sexualã, induraþia plasticã a penisului (boala Peyronie)
 
Tulburãri generale ºi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente (>1/10): fatigabilitate
Mai puþin frecvente (>1/1000, <1/100): edem.
 
4.9    Supradozaj
 
Simptome. Supradozajul cu metoprolol poate produce hipotensiune arterialã severã, bradicardie sinusalã, bloc atrio-ventricular, insuficienþã cardiacã, ºoc cardiogen, stop cardiac, bronhospasm, pierderea conºtienþei (chiar comã), greaþã, vãrsãturi ºi cianozã.
 
Simptomele se pot exacerba dacã se administreazã concomitent alcool etilic, antihipertensive, chinidinã sau barbiturice.
 
Primele semne de supradozaj apar între 20 minute ºi 2 ore de la administrarea medicamentului.
 
Tratament. Cãrbune medicinal activat, dacã este necesar - lavaj gastric. Dacã apare hipotensiune arterialã sau bradicardie severã sau existã risc de insuficienþã cardiacã, pacientului i se administreazã intravenos un agonist beta1-adrenergic (de exemplu, prenalterol) la intervale de 2-5 minute sau sub formã de perfuzie continuã pânã la obþinerea efectului terapeutic dorit. Dacã nu este disponibil un agonist beta1-adrenergic, se poate folosi dopaminã. De asemenea, se poate administra sulfat de atropinã (0,5-2 mg intravenos) pentru blocare vagalã.
 
Dacã nu se obþine efectul terapeutic dorit, se poate utiliza un alt simpatomimetic, de exemplu dobutaminã sau noradrenalinã.
 
La pacient se poate administra ºi glucagon 1-10 mg. Utilizarea unui stimulator cardiac poate fi necesarã. Pentru a evitare bronhospasmul, pacientului i se poate administra intravenos un agonist beta2-.adrenergic
 
Notã: dozele necesare pentru tratarea supradozajului sunt mult mai mari decât cele terapeutice, folosite în mod normal, deoarece receptorii beta-adrenergici au fost blocaþi de beta-blocant.
 
 
5.      PROPRIETÃÞI FARMACOLOGICE
 
5.1    Proprietãþi farmacodinamice
 
Grupa farmacoterapeuticã: beta-blocante selective, codul ATC: CO7AB02.
 
Metoprolol este un blocant selectiv al receptorilor beta1-adrenergici, care acþioneazã prin blocarea receptorilor beta1 de la nivelul cordului la doze considerabil mai mici decât cele necesare pentru blocarea receptorilor beta2.
 
Metoprolol nu are efect semnificativ de stabilizare a membranelor ºi nu prezintã efect agonist.
 
Metoprolol reduce sau blocheazã efectul stimulator al catecolaminelor (eliberate în special în asociere cu stresul fizic ºi mental) asupra cordului. Metoprolol reduce tahicardia, debitul cardiac ºi contractilitatea crescutã a inimii produsã de obicei de creºterea bruscã a catecolaminelor ºi scade tensiunea arterialã.
 
Concentraþia plasmaticã ºi eficacitatea (blocare beta1-adrenergicã) comprimatelor cu eliberare modificatã de succinat de metoprolol sunt mult mai uniforme de-a lungul unei perioade de 24 ore comparativ cu comprimatele convenþionale de beta-blocante beta1-adrenergice selective.
 
Deoarece concentraþiile plasmatice sunt stabile, selectivitatea clinicã beta1-adrenergicã este mai bunã comparativ cu cea a comprimatelor convenþionale cu beta-blocante beta1- adrenergice selective. În plus, riscul de reacþii adverse asociate cu concentraþiile plasmatice maxime (de exemplu, bradicardia ºi slãbiciunea la nivelul membrelor) este minim.
 
Dacã este necesar, la pacienþii cu simptome de boli pulmonare obstructive metoprololul se poate administra concomitent cu un agonist beta2- adrenergic.
 
Efecte asupra insuficienþei cardiace
Studiul MERIT-HF (3991 pacienþi NYHA II-IV, fracþie de ejecþie ≤ 40%), în care metoprololul s-a asociat cu tratamentul standard al insuficienþei cardiace (adicã un diuretic, un inhibitor ECA sau hidralazinã dacã inhibitorul ECA nu a fost tolerat, nitrat cu acþiune prelungitã sau antagonist al receptorului de angiotensinã II ºi, dacã este necesar, un glicozid digitalic) a demonstrat, pe lângã alte rezultate, cã mortalitatea globalã s-a redus cu 34% (p = 0,0062 (ajustat); p = 0,00009 (nominal)). Mortalitatea indiferent de cauzã a fost de 145 în grupul tratat cu metoprolol (7,2% pe pacient-an de urmãrire) comparativ cu 217 (11,0%) la grupul tratat cu placebo, risc relativ 0,66 [95% IÎ 0,53-0,81].
 
5.2    Proprietãþi farmacocinetice
 
Absorbþie ºi distribuþie
Metoprololul se absoarbe în totalitate dupã o dozã administratã pe cale oralã. Din cauza metabolizãrii extensive a metoprololului la primul pasaj hepatic, biodisponibilitatea unei doze unice orale este de aproximativ 50%. Biodisponibilitatea comprimatelor cu eliberare modificatã este cu aproximativ
20-30% mai micã decât cea a comprimatelor convenþionale, ceea ce, cu toate acestea, nu are un efect clinic semnificativ, deoarece valorile ASC (puls) rãmân aceleaºi ca ºi în cazul folosirii comprimatelor convenþionale. Numai o proporþie micã de metoprolol, aproximativ 5-10%, se leagã de proteinele plasmatice.
 
Fiecare comprimat cu eliberare modificatã de succinat de metoprolol conþine un numãr mare de granule de succinat de metoprolol cu eliberare controlatã. Fiecare granulã este învelitã într-un film de polimer, care controleazã viteza de eliberare a metoprololului.
 
Un comprimat cu eliberare modificatã se dizolvã rapid, iar granulele cu eliberare modificatã se rãspândesc în tractul gastro-intestinal, eliberând metoprololul continuu de-a lungul unei perioade de 20 ore. Timpul de înjumãtãþire plasmaticã prin eliminare al metoprololului este în medie de 3,5 ore (vezi Metabolizare ºi eliminare). Dupã administrarea o datã pe zi, concentraþiile plasmatice maxime de metoprolol ajung la aproximativ de douã ori valorile minime.
 
Metabolizare ºi eliminare
Metoprololul se metabolizeazã prin oxidare la nivelul ficatului. Cei trei metaboliþi principali cunoscuþi nu au prezentat un efect beta-blocant semnificativ din punct de vedere clinic.
 
Metoprololul este metabolizat predominant, dar nu exclusiv, de cãtre sistemul enzimatic al citocromul hepatic (CYP) 2D6. Din cauza polimorfismului genei CYP 2D6, viteza metabolizãrii variazã individual, metabolizatorii lenþi (aproximativ 7-8%) prezentând concentraþii plasmatice mai mari ºi o eliminare mai lentã comparativ cu metabolizatorii rapizi. Cu toate acestea, concentraþiile plasmatice sunt stabile ºi reproductibile de la un individ la altul.
 
Peste 95% din doza oralã se excretã în urinã. Aproximativ 5% din dozã se excretã netransformatã, în cazuri izolate pânã la 30%. Timpul de înjumãtãþire plasmaticã prin eliminare al metoprololului este în medie de 3,5 ore (interval 1-9 ore). Clearance-ul total este de aproximativ 1 litru/min.
 
Farmacocinetica metoprololului la persoanele vârstnice nu diferã semnificativ de cea observatã la populaþia mai tânãrã. Biodisponibilitatea sistemicã ºi eliminarea metoprololului sunt normale la pacienþii cu insuficienþã renalã. Cu toate acestea, eliminarea metaboliþilor este mai lentã decât în mod normal. S-a observat o acumulare semnificativã de metaboliþi la pacienþii cu ratã de filtrare glomerularã (RFG) sub 5 ml/min. Cu toate acestea, acumularea de metaboliþi nu potenþeazã efectul beta-blocant al metoprololului.
 
La pacienþii cu cirozã hepaticã, biodisponibilitatea metoprololului poate creºte, iar clearance-ul total poate sã scadã. Cu toate acestea, creºterea expunerii se considerã relevantã din punct de vedere clinic numai la pacienþii cu insuficienþã hepaticã severã sau cu ºunt porto-cav. Clearance-ul total la pacienþii cu ºunt porto-cav este de aproximativ 0,3 litri/min, iar valorile ASC sunt de aproximativ ºase ori mai mari decât la subiecþii sãnãtoºi.
 
5.3    Date preclinice de siguranþã
 
Datele non-clinice nu au evidenþiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenþionale farmacologice privind genotoxicitatea ºi potenþialul carcinogen.
 
 
6.      PROPRIETÃÞI FARMACEUTICE
 
6.1    Lista excipienþilor
 
Zahãr, amidon de porumb, glucozã lichidã,  poliacrilat dispersie 30%, talc, stearat de magneziu, celulozã microcristalinã, crospovidonã, dioxid de siliciu coloidal anhidru, lactozã monohidrat, hipromelozã, dioxid de titan (E 171), macrogol 4000.
 
6.2    Incompatibilitãþi
 
Nu este cazul.
6.3    Perioada de valabilitate
 
30 luni.
 
6.4    Precauþii speciale pentru pãstrare
 
A se pãstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
 
6.5    Natura ºi conþinutul ambalajului
 
Cutie cu un blister din Aclar-PVC/Al a 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 2 blistere din Aclar-PVC/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 4 blistere din Aclar-PVC/Al a câte 7 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 3 blistere din Aclar-PVC/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 5 blistere din Aclar-PVC/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 10 blistere din Aclar-PVC/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu un blister din PP/Al a 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 2 blistere din PP/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 4 blistere din PP/Al a câte 7 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 3 blistere din PP/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 5 blistere din PP/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu 10 blistere din PP/Al a câte 10 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu un flacon din HDPE a 30 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
Cutie cu un flacon din HDPE a 100 comprimate filmate cu eliberare modificatã.
 
6.6    Precauþii speciale pentru eliminarea reziduurilor ºi alte instrucþiuni de manipulare
 
Fãrã cerinþe speciale.
 
 
7.      DEÞINÃTORUL AUTORIZAÞIEI DE PUNERE PE PIAÞÃ
 
Hexal AG
Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Germania
 
 
8.      NUMÃRUL(ELE) AUTORIZAÞIEI DE PUNERE PE PIAÞÃ
 
6822/2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14
 
 
9.      DATA PRIMEI AUTORIZÃRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAÞIEI
 
Autorizare, Octombrie 2006
METOSUCCINAT SANDOZ 47,5 mg - medicamente care incep cu litera M - dictionar medicamente - startsanatate